مشارکت؛

مشارکت در ساخت

مشارکت در مدیریت پروژه

مشارکت در تهیه طرح های پژوهشی و توجیهی پروژه های عمرانی

خدمات مشاوره ای

مشاور کارفرما در واگذاری پروژه به پیمانکار مادر و پیمانکاران خرد

مشاور کافرما در تحلیل پروژه های عمرانی قبل از شروع پیمان و تا اتمام پروژه

داوری قرارداد های بین کارفرما و پیمانکاران

BIM

تاریخچه صنعت بیم (Building Information System)

ورود صنعت بیم به ایران

نقش صنعت بیم در پروژه های عمرانی استان فارس

چرا ما استفاده از متخصصین بیم را به مشتریان خود توصیه می کنیم

نرم افزارهای کاربردی در صنعت BIM